Giấy mời họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2012

 

CÔNG TY CP VẬT TƯ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         NÔNG SẢN                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

               ----                                                                     -------------------------------------

   Số :     205   VT/MH

                                                                                      Hà nội, ngày  18  tháng  5  năm  2012
                   

GIẤY MỜI HỌP

 

                                                    Kính gửi :   Quý vị cổ đông

                                                                     -----      

                  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông sản xin trân trọng kính mời Quý vị  :

                Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vật tư nông sản năm 2012 được tổ chức vào hồi 08 giờ  ngày 26 tháng 05 năm 2012.

                Tại :  Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hông Phong – Ba Đình – Hà Nội.

                                                            (Tầng 2 -  Phòng 201)

Nội dung cuộc họp :

- Báo cáo công tác của HĐQT năm 2011 và phương hướng nhiệm  vụ 2012. (*)

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011,                  

- Báo cáo phương án chia cổ tức năm 2011 và Phương án tăng vốn Điều lệ

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

Cổ đông không tham dự họp Đại hội được thì có thể ủy quyền cho người khác dự họp.(**)

Các cổ đông và người được uỷ quyền phải xuất trình chứng minh thư và giấy mời họp khi đến đăng ký tham dự Đại hội.

                Rất mong sự có mặt của Quý vị cổ đông.

                                                                                                         T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                              ( ĐÃ KÝ )

 

                                                                                                          TS.Nguyễn Tiến Dũng

(*) Xem trước Báo cáo Đại hội Đồng cổ đông 2012 tại đây >>>

 

(** ) Download mẫu Giấy ủy quyền dành cho tổ chức tại đây >>>

Download mẫu Giấy ủy quyền dành cho cá nhân tại đây >>>