x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

Thực hiện luật doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản năm 2023.1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_00001

 

1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_00002

Tài liệu đại hội

- Apromaco -

 

Tin liên quan