x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH
Ngày 04/4/2019, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có toàn thể các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đặc biệt, tham dự Đại hội còn có Lãnh đạo Công ty CP...