x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Xuân Hợp

Tổng giám đốc công ty cổ phần vật tư nông sản

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

– Căn cứ quyết định số 3037 BNN-ĐMDN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển DNNN Công ty vật tư nông sản thành Công ty cổ phần vật tư nông sản.

– Căn cứ nghị quyết số 01 VT/HĐQT ngày 1/6/2006 của HĐQT Công ty cổ phần vật tư nông sản về việc phê duyệt tổ chức bộ máy Công ty cổ phần vật tư nông sản.

– Căn cứ vào nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần vật tư nông sản ngày 30/3/2009.

–  Xét năng lực, phẩm chất cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần vật tư nông sản.

Quyết – định

Điều 1 :  Bổ nhiệm Ông  :  Cao Xuân Hợp

                Hiện là Chuyên viên phòng Kế toán tài chính – Công ty CP vật tư nông sản

Giữ  chức vụ:  Phó trưởng phòng Kế toán tài chính – Công ty CP vật tư nông sản kể từ ngày 10/4/2009.

Điều 2 : Phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo của ông Cao Xuân Hợp được hưởng theo hạng II Doanh nghiệp Nhà nước quy định :

– Hệ số phụ cấp  :  0,3

– Mức phụ cấp :     162.000đ   (Một trăm sáu hai ngàn đồng)

Điều 3 : Các ông (bà) : Trưởng phòng Tổ chức HC, KHKD, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan và ông Cao Xuân Hợp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :                                                                                                          Tổng giám  đốc

Như điều 3

– Tổng công ty VTNN

– Lưu VT,TC,HC                                                                                                Nguyễn Tiến Dũng

 

Tin liên quan