vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Quyết định thành lập ban chuẩn bị sản xuất nhà máy Lân – Lào Cai

Công ty cổ phần vật tư                                                Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

nông sản                                                              Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

—-                                                             ————————————-

Số :    54   VT/TC-QĐ

Hà Nội, ngày  30   tháng  7  năm 2009

 

 

   Tổng giám đốc công ty Cổ phần vật tư nông sản

 

– Căn cứ Quyết định số 3037 BNN-ĐMDN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển DNNN của Công ty vật tư nông sản thành Công ty cổ phần vật tư nông sản.

– Căn cứ Nghị quyết số 01 VT/HĐQT-NQ ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông sản v/v phê duyệt tổ chức bộ máy Công ty cổ phần vật tư nông sản.

– Căn cứ Biên bản thỏa thuận cung ứng lao động kỹ thuật số 447 GRA/APR giữa Công ty TNHH Grasun Kunming và Công ty cổ phần vật tư nông sản  ngày 30/7/2009 để tham gia vào Ban chuẩn bi SX nhà máy Supe Lân tại Lào Cai.

–  Xét nhu cầu công tác và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – HC Công ty cổ phần vật tư nông sản.

 

Quyết – Định

 

Điều 1 :  Nay thành lập  Ban chuẩn bị sản xuất nhà máy SX phân Supe Lân tại Lào Cai gồm các ông (bà) có tên dưới đây :

1- Ông Đại Kim Sinh –   Kỹ sư thiết bị  :    Trưởng ban.

2- Ông Phùng Tiến Hoạt –  Kỹ sư Hóa :  Phó trưởng ban.

3- Ông  Trần Hồng Sơn –  Kỹ sư Hóa :  Thành viên

4- Ông Nguyễn Minh Giang –  Cử nhân kinh tế :   Thành viên

 

5- Ông Bùi Tuấn Phương –   Cử nhân kinh tế :              nt

6- Ông Thi Thiều Nghĩa  –   Kỹ sư thiết bị :                  nt

7- Ông  Dương Lâm  –   Kỹ sư thiết bị  :                       nt

           Công việc cụ thể của từng thành viên trong Ban do Trưởng và Phó ban bàn bạc thống nhất phân công.

Điều 2 :  Ban chuẩn bị sản xuất có nhiệm vụ :

– Tiếp nhận toàn bộ tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và các hồ sơ kỹ thuật liên quan, các hạng mục công trình của nhà máy đã hoàn thành được nghiệm thu từ  Ban triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân Supe lân tại Lào Cai chuyển giao để đưa vào sử dụng.

– Chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu, điện, nước để cung cấp đầy đủ theo yêu cầu trong quá trình nhà máy đi vào vận hành chạy thử.

– Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức, công tác nhân sự cho nhà máy, đồng thời triển khai bố trí sắp xếp lao động vào các vị trí theo mô hình tổ chức và nhân sự được  Công ty cổ phần vật tư nông sản phê duyệt.

Nghiên cứu xây dựng các văn bản liên quan đến nhà máy khi đi vào hoạt động bao gồm :

+ Xây dựng quy trình kỹ thuật  sản xuất Super Lân, các bản hướng dẫn vận hành.

+ Biên soạn quy trình bảo trì  máy móc, thiết bị.

+ Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình SX phân Supe Lân tại nhà máy Lào Cai.

+ Xây dựng các chế độ chính sách đối với người lao động. Nội quy lao động, An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ…trong quá trình làm việc tại nhà máy

+ Nghiên cứu xây dựng những quy định về công tác quản lý, những chi phí phát sinh trong quá trình SX Supe lân tại nhà  máy Lào Cai.

Thời gian Ban chuẩn bị sản xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ bắt đầu kể từ ngày 01/8/2009 và kết thúc khi tổ chức  của nhà máy SX Supe Lân đi vào hoạt động ổn định.

Điều 3 : Địa điểm làm việc của Ban chuẩn bị SX tại nhà máy sản xuất  Supe lân Lào Cai thuộc Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng,  Tỉnh Lào Cai.

Điều 4 : Các ông (bà) Trưởng phòng TCHC,  Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch KD, Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :                                                                                        Tổng giám đốc

– Như điều 4

– Lưu VT,  TC.                                                                              Nguyễn Tiến Dũng

Tin liên quan