vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH

Ngày 04/4/2019, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có toàn thể các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đặc biệt, tham dự Đại hội còn có Lãnh đạo Công ty CP Vật tư Nông sản (Công ty mẹ) và Trưởng, phó các phòng, ban chức năng của Công ty.

 

IMG_1956

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội (Ảnh Mộc Lan)

Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo Tài chính năm 2018, Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, Báo cáo về việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình v.v.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo, đưa ra các ý kiến đánh giá, nhận xét, phân tích kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và dự báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 để có kế hoạch sát thực tế, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, đưa ra các định hướng cụ thể cho năm kế hoạch 2019 và các năm tiếp theo. Đại hội thống nhất cao với nội dung các Báo cáo và bày tỏ tin tưởng dưới sự chỉ đạo định hướng và hỗ trợ của Công ty mẹ, sự đoàn kết nhất trí, trí tuệ cũng như sự hăng hái, nhiệt tình của tập thể Ban Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Phát triển Thái Bình sẽ đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, phấn đấu là đơn vị tiên phong trong sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Thái Bình nói riêng và khu vực đồng bằng Bắc bộ nói chung.

IMG_1964

Các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình nhiệm kỳ 2019-2024 (Ảnh Mộc Lan)

IMG_1921

Các nội dung đề xuất tại Đại hội đều được thống nhất  và đạt ủng hộ rất cao (Ảnh Mộc Lan)

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và khách quan, Đại hội đã lựa chọn và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 vừa có tính kế thừa, vừa có sự phát triển, vừa có kinh nghiệm của lớp người đi trước, vừa có sự năng động, sáng tạo của lớp cán bộ trẻ kế cận, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công ty mẹ nhưng cũng phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của Công ty con. Các nội dung đưa ra biểu quyết đều đạt được sự thống nhất tuyệt đối, thể hiện ý chí chung của tất cả các cổ đông.

Ngay sau kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị cũng như Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để kiện toàn các chức danh quản lý, điều hành và kiểm soát của doanh nghiệp. Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thái Bình gồm các ông bà:

* Hội đồng quản trị:

– Ông Lê Anh Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

– Ông Nguyễn Quang Khẩn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

– Ông Phạm Huy Diễm, Thành viên Hội đồng quản trị;

– Ông Lê Bá Quý, Thành viên Hội đồng quản trị.

* Ban Kiểm soát:

– Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát;

– Ông Trần Minh Tuân, Thành viên Ban Kiểm soát;

– Ông Nguyễn Năng Chỉnh, Thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình cũng đã kiện toàn Ban Giám đốc gồm các ông:

– Ông Phạm Huy Diễm, Giám đốc;

– Ông Nguyễn Quang Khẩn, Phó Giám đốc.

Sau hơn 05 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn cho những bước phát triển mới của doanh nghiệp trên quê hương Thái Bình, miền quê lúa, giàu tình cảm và nghĩa tình, tràn đầy niềm tin và sức sống!

Một vài hình ảnh tại Đại hội:

IMG_1869 IMG_1912 IMG_1913 IMG_1918 IMG_1928 IMG_1929 IMG_1930 IMG_1932 IMG_1939IMG_1953 IMG_1977

- Lê Anh –

Tin liên quan