x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Kêu gọi ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa và Trường Sa”

CĐ TỔNG CÔNG TY VT NÔNG NGHIỆP

CĐ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN

Số:         /CĐ-CT

Vv Kêu gọi ủng hộ chương trình

“Nghĩa tình Hoàng Sa và Trường Sa”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày      tháng 06   năm 2014

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở, tổ Công đoàn trực thuộc

 

Thực hiện Công văn số 69/CĐN-CSPL ngày 28/03/2014 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; công văn số 13/CĐTCT ngày 14/04/2014 của Công đoàn Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp về việc kêu gọi ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa và Trường Sa”, Công đoàn Công ty CP Vật tư Nông sản yêu cầu các công đoàn cơ sở, tổ Công đoàn trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

  1. Quán triệt đến tập thể người lao động trong đơn vị giữ vững lập trường tư tưởng trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, triệt để thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước ta là “kiên định đấu tranh bằng biện pháp hòa bình”, không bị kích động, lôi kéo bởi các phần tử thù địch, không gây ra tác động xấu đến môi trường sản xuất, kinh doanh của đơn vị và của chung Công ty.
  2. Động viên toàn thể đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần yêu nước thông qua tích cực lao động sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện được kế hoạch chung của toàn Công ty. Tập trung nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc đóng góp vào sự phát triển của Công ty và tạo cơ sở để nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.
  3. Ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa và Trường Sa”: Mỗi đoàn viên công đoàn ủng hộ một ngày lương (tối thiểu 100.000 đồng) để ủng hộ kinh tế cho thân nhân 138 liệt sỹ Trường Sa và tử sĩ Hoàng Sa; xây dựng Đền tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa. Số tiền ủng hộ kèm theo danh sách xin gửi về Công đoàn Công ty CP Vật tư Nông sản.

Đề nghị các công đoàn cơ sở, tổ Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện và gửi tiền ủng hộ về Công đoàn Công ty trước ngày 15/6/2014 .

 

Nơi nhận:

– Như trên (để t/h);

– Đảng ủy (để b/c);

– Lưu: CĐCT.

  1. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 (đã ký)

Đỗ Đức Hùng

Tin liên quan