x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Quyết Định (V/v Bổ nhiệm cán bộ)

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm cán bộ”

Hội đồng quản trị công ty cp vật tư nông sản

-  Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 3 tháng 11 năm 2005 của Bộ NN&PTNT về việc

chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật tư nông sản thành công ty cổ phần,

–  Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua

ngày 31 tháng 07 năm 2008 tại Hà Nội.

-  Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Vật tư nông sản họp ngày 04 tháng 02 năm 2009,

-  Xét năng lực công tác và đề nghị của Ông Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vật tư nông sản.

                                                             Quyết định

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Oanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần vật tư nông sản

kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2009.  Công việc cụ thể do Tổng Giám đốc phân công.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, Bà Oanh có trách nhiệm bàn giao công việc

trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh cho Ông Đỗ Đức Hùng đảm nhiệm.

Điều 2.  Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được hưởng mức lương Phó Tổng Giám đốc 

doanh nghiệp hạng II:Hệ số lương: 5,32

Mức lương : 2.872.800 đồng (Hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm đồng)

Điều 3. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vật tư nông sản,

Trưởng phòng TCHC, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng, Ban,

Trưởng các đơn vị có liên quan và Bà Oanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                                            T/M Hội đồng quản trị

                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- HĐQT

- Lưu TC, VT.                                                                                           T.S  Nguyễn Tiến Dũng

Tin liên quan