x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Quyết Định(V/v: Sáp nhập phòng Xuất – nhập khẩu vào phòng Kế Hoạch Kinh Doanh)

QUYẾT ĐỊNH

 “V/v : Sáp nhập phòng Xuất – nhập khẩu vào phòng Kế hoạch Kinh doanh”

hội đồng quản trị công ty cp vật tư nông sản 

-  Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 3 tháng 11 năm 2005 của Bộ NN&PTNT về việc

chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật tư nông sản thành công ty cổ phần,

-  Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua

ngày 31 tháng 07 năm 2008 tại Hà Nội.

-  Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Vật tư nông sản họp ngày 04 tháng 02 năm 2009,

-  Xét năng lực công tác và đề nghị của Ông Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vật tư nông sản. 

                                                             Quyết định

Điều 1. Sáp nhập phòng Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu vào phòng Kế hoạch Kinh doanh trực thuộc công ty cổ phần vật tư nông sản kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2009.Công việc của phòng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 02 phòng (phòng Kế hoạch Kinh doanh và phòng Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu) đã được công ty ban hành.

 Điều 2.  Cử Ông Đỗ Đức Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh công ty.            Ông Hùng thực hiện nhận bàn giao công việc của 02 phòng đang đảm nhiệm; tiến hành bố trí, sắp xếp lại lao động trong phòng cho phù hợp sau khi sáp nhập đảm bảo hoạt động có hiệu quả.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vật tư nông sản, Trưởng phòng TCHC, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng, Ban, Trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                               T/M Hội đồng quản trị

                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- HĐQT

- Lưu TC, VT.                                                                                           T.S  Nguyễn Tiến Dũng

Tin liên quan