x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     VẬT TƯ NÔNG SẢN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-                                                            ————————————-

Số :   256 VTNS/GMH

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

     GIẤY MỜI HỌP

 

Kính gửi :   Quý vị cổ đông

 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản xin trân trọng kính mời Quý vị :

Đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản năm 2014 được tổ chức vào hồi 14 giờ ngày 25 tháng 07 năm 2014.

            Tại : Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội.

                                                         (Tầng 3 – Phòng 318)

Nội dung cuộc họp :

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014;

– Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2013 của Ban kiểm soát;

– Báo cáo tài chính năm 2013;

– Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Cổ đông không tham dự họp Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu ủy quyền đính kèm Giấy mời này.

Các cổ đông và người được ủy quyền phải xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy mời họp khi đến đăng ký tham dự Đại hội

Rất mong sự có mặt của Quý vị cổ đông.

Trân trọng!

 

 

 

Nơi nhận :

– Như   kính gửi;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT, KTTC, TCHC, TK.HĐQT.

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

 

 

 

TS.Nguyễn Tiến Dũng

Tin liên quan