vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi Nhánh Bao Bì

Công ty cổ phần vật tư                                                               Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

nông sản                                                                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

—–                                                                                         ——————————————–

Số :    62   VT/TC-QĐ

Hà nôi, ngày  14  tháng  8  năm  2009

Quyết  định

Về việc bổ nhệm cán bộ lãnh đạo

—–

tổng Giám đốc Công ty cổ phần vật tư nông sản

 

– Căn cứ  Quyết định số 3037 BNN-ĐMDN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển DNNN của Công ty vật tư nông sản thành Công ty cổ phần vật tư nông sản.

– Căn cứ Nghị quyết số 01 VT/HĐQT-NQ ngày 01 tháng  6 năm  2006 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông sản v/v phê duyệt tổ chức bộ máy Công ty cổ phần vật tư nông sản.

– Xét năng lực, phẩm chất cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức HC Công ty cổ phần vật tư nông sản.

Quyết – Định

Điều 1 : Điều động và bổ nhiệm Bà :    Vũ Thị Loan

Trưởng Cửa hàng KDTH Ngọc Hồi

Đến nhận công tác và giữ chức vụ : Phó Giám đốc – Quyền Giám đốc Chi nhánh bao bì thuộc Công ty CP vật tư nông sản, kể từ ngày 14/8/2009.

– Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà Loan bàn giao công việc cửa hàng cho ông Đinh Văn Sơn, nhân viên cửa hàng tạm thời đảm nhiệm.

 

Điều 2 : Bà Vũ Thị Loan được hưởng phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo theo hạng II Doanh nghiệp Nhà nước kể từ ngày đến nhận công tác tai Chi nhánh bao bì:

– Hệ số phụ cấp :          0,4

– Mức phụ cấp :       260.000đ

(Hai trăm sáu mươi ngàn đồng)

Điều 3 :  Các ông : Trưởng phòng Tổ chức HC, Kế toán trưởng, Chi nhánh bao bì, Trưởng các đơn vị có liên quan và Bà Loan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :                                                                                                           Tổng Giám đốc

– Như điều 3

– Lưu TC, HS, VT

  1.                 Nguyễn Tiến Dũng

 

Tin liên quan