vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

APROMACO – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 24/6/2016, tại trụ sở số 14, phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội có các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn và toàn thể các cổ đông của Công ty.

IMG_0014  IMG_0055

Sau khi nghe các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình, Đại hội đã thảo luận các chỉ tiêu trên báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch lợi nhuận năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2015 v.v. Các ý kiến chất vấn của các cổ đông đều được Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Lãnh đạo Công ty giải đáp cụ thể, đầy đủ, chi tiết và khách quan.

IMG_0043

Sau khi tiến hành thảo luận sôi nổi, khách quan và dân chủ, Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 2015, Kế hoạch 2016; Báo cáo Tài chính năm 2015 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình mức chia cổ tức, mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản theo Luật Doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015; Báo cáo hoạt động thẩm định năm 2015 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Kiểm soát; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2011-2016 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị.

IMG_0060

Báo cáo nhiệm kỳ 2011- 2016 của HĐQT Công ty nêu rõ:

– “Tổng tài sản của Công ty tăng trong 5 năm qua với tỷ lệ tăng bình quân: 4,92% qua các năm từ: 1.836.919.843.728 đồng (thời điểm 31/12/2011) lên 2.288.405.481.226  đồng (thời điểm 31/12/2015); Đến hết năm 2015 tổng tài sản Công ty tăng 24,58% so với năm 2011.

– Tốc độ tăng trưởng bình quân của vốn chủ sở hữu là 5,89 % qua các năm từ: 231.004.335.233 đồng (31/12/2011) lên 299.068.850.679 đồng (31/12/2015); Đến hết năm 2015 vốn chủ sở hữu Công ty tăng 29,46% so với năm 2011.

– Doanh thu bình quân các năm là 4.577.700.292.015 đồng, lợi nhuận đạt trung bình hàng năm 21.374.957.855 đồng/năm;

– Chi trả cổ tức bình quân qua các năm 7,8%”.

Xác định mục tiêu 5 năm tới (2016- 2021), báo cáo của HĐQT nêu:

“Phấn đấu trong 5 năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành nghề với mục tiêu ưu tiên là lợi nhuận, trong đó lấy việc sản xuất và kinh doanh phân bón làm nòng cốt; tiếp tục có tên trong danh sách 500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước do tổ chức VNR500 đánh giá, bình chọn; giữ vững là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón trong cả nước; xây dựng tập thể CBCNV thành một khối đoàn kết, thống nhất, có trình độ văn hóa doanh nghiệp cao, có chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài. Quyết tâm xây dựng Công ty trở thành một đơn vị phát triển toàn diện một cách bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ không dưới 5%/năm.”

IMG_0082

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí tuyệt đối đối với các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Tổng giám đốc trình; đánh giá cao công tác quản lý, điều hành, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc mặc dù trong điều kiện kinh tế khó khăn của năm 2015 nhưng doanh nghiệp kinh doanh vẫn phấn đấu có lãi. Đại hội đồng cổ đông cũng đưa ra ý kiến đồng thuận cao với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 mà Hội đồng quản trị đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tán thành cao, kết quả như sau:

IMG_0104

  1. Danh sách các ông bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

– Ông Nguyễn Tiến Dũng;

– Bà Nguyễn Kim Oanh;

– Ông Đỗ Đức Hùng;

– Ông Cao Xuân Hợp;

– Ông Nguyễn Văn Kiêm.

  1. Các thành viên Ban Kiểm soát:

IMG_0124

– Ông Đinh Trọng Hòa Bình;

– Ông Trần Minh Tuân;

– Ông Lê Bá Quý.

 

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành phiên họp đầu tiên để kiện toàn các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc và phân công công việc cụ thể cho các thành viên theo quy định.

IMG_0115

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

IMG_0142

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thành công tốt đẹp, mang lại niềm tin về những bước phát triển mới của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản trong năm 2016 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ mới.

- Lê Anh -

Tin liên quan