x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Phương án phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế năm 2008:                   13.242 triệu đ

Lợi nhuận sau thuế năm 2009:                   20.520 triệu đ

Tổng lợi nhuận sau thuế năm ’08 + ’09:    33.762 triệu đ

Dự kiến phân phối như sau:

– Quỹ dự trữ bắt buộc (10% LN còn lại):   3.376.200.000 đ

– Quỹ khen thưởng (5% LN còn lại):         1.519.290.000 đ

– Quỹ phúc lợi (5% LN còn lại):                1.443.325.500 đ

– Quỹ phát triển sản xuất:                           7.423.184.500 đ

– Cổ tức (20% VĐL):                                20.000.000.000.đ

Mỗi cổ phần được hưởng 2.000 đ(Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đến ngày 31/3/2010)

 

Hội đồng quản trị

                                                                Công ty cổ phần vật tư­ nông sản 

Tin liên quan