x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO NGHỈ NGÀY LỄ 30/4 VÀ 1/5/2013

CÔNG TY CP VẬT TƯ                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   NÔNG SẢN                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-                                                                                                 ————————————–

Số :   182   VT/TC-TB

Hà nội, ngày   24 tháng 4 năm 2013

 

                                                                           THÔNG BÁO

                                                          NGHỈ NGÀY LỄ 30/4 VÀ 1/5/2013

——

 

Kính gửi : Các phòng ban, Chi nhánh, VP đại diên, Ban Dự án

Các Công ty thành viên.

 

Căn cứ vào điều 73 Mục II – Thời gian nghỉ ngơi trong Bộ Luật Lao động Nhà nước quy định. Nay Công ty thông báo thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2013 được vận dụng thực hiện như sau :

1-Cán bộ CNV nghỉ ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2013 bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết ngày 01/5/2013.

2- Trước khi nghỉ các đơn vị triển khai một số nội dung sau :

-Treo cờ, khẩu hiệu kỷ niệm 02 ngày lễ lớn tại Văn phòng làm việc các khu vực trong Công ty..

– Các đơn vị phải bố trí người trực để giải quyết công việc kinh doanh khi người lao động nghỉ lễ.

– Bố trí bảo vệ khu vực làm việc 24/24 giờ để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tốt trong thời gian người lao động nghỉ lễ.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình SXKD của đơn vị mình để vận dụng thời gian nghỉ lễ cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận :                                                                              K/T TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như trên                                                                                        PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

– TGĐ (để B/c)

– Các PTGĐ

– Lưu VT, TC                                                                                               (ĐÃ KÝ)

Nguyễn Kim Oanh

Tin liên quan